Dagsplan for anhukerkurs

I vår dagsplan for anhukerkurs ser du et standardisert oppsett for hvordan tiden brukes underveis. Én kursdag er beregnet til seks klokketimer, men vi kan selvsagt justere dette etter kundens ønske.

Leksjon 1

Informasjon om aktuelle lover og forskrifter (3 timer) 1. Informasjon om ulykker og skadestatistikk. 2. Det vil bli drøftet i plenum hvordan ulykker kan oppstå på arbeidsplassen og hva vi kan gjøre for å forhindre at de skjer. 3. Øvingsoppgaver.

Leksjon 2

Krantyper, løfteredskap, tilleggsutstyr og bruksområder (3 timer) 1. Krantilbehør og forskjellig løfteutstyr samt løfteredskap. 2. Begreper og uttrykk på løfteredskap vedr brudd og styrke. 3. Ståltau, sikkerhetsfaktor, benevnelse, utførelse/slagning, egenskaper og bruksområder, merking, egenskaper for ståltau og ståltau-typer. 4. Kapasitetsreduksjoner, inspeksjon, vedlikehold, skader, kasseringsgrunner, håndtering og korrekt bruk av ståltau. 5. Kjetting, sikkerhetsfaktor, kjettingtyper og klasser, egenskaper og bruksområder, merking, inspeksjon, vedlikehold, kasseringsgrunner, håndtering og korrekt bruk av kjetting. 6. Fibertau, sikkerhetsfaktor, egenskaper, naturfiber/kunstfiber, vedlikehold og kasseringsgrunner. 7. Fiberstropper, sikkerhetsfaktor, stropptyper/utførelse, egenskaper og bruksområder, materialer, merking, kasseringsgrunner, fargekoder, kapasitetsreduksjoner, håndtering og korrekt bruk av fiberstropper. 8. Øvningsoppgaver.

Leksjon 2 fortsetter

Krantyper, løfteredskap, tilleggsutstyr og bruksområder (2 timer) 1. Stroppe- og anhukingsredskap, løftekomponenter, gjennomgang av medbrakt løfteutstyr. 2. Løftekomponenter, kasseringsgrunner, bruksregler. 3. Sertifikater. 4. Øvningsoppgaver.

Leksjon 4

Kontrollrapportering og lovgrunnlag (1 time) 1. Vedlikehold, daglig kontroll, periodisk kontroll, kontrolltidspunkter, sakkyndig kontroll. 2. Kontrollpunkter, daglig kontroll, kontroll av utstyr, fargekoder for kontroll av løfteutstyr, spesialkontroller og tilleggskontroller. 3. Øvningsoppgaver.

Leksjon 6

Last, godshåndtering og stropping. (3 timer) 1. Kommunikasjon, signaler og tegn, signalgiver, eksempler på signaler og tegn. 2. Stropping/anhuking, riktig bruk av krokbruk. 3. Løftestropper/skrev, forskjellige typer, merking, bruksbestemmelser og merking. 4. Lastvekt og beregning av lastvekt med formler. 5. Stroppbelastninger og hvorfor disse oppstår ved forskjellige løftevinkler. 6. Usymmetrisk løft, belastningstabell for beregning av stroppbelastninger. Beregne stroppbelastning uten tabell og hvordan dette kan gjøres. 7. Beregning av forskjellige arbeidsvinkler. 8. Informasjon om løftetabeller. 9. Øvningsoppgaver

Leksjon 6 fortsetter

Last, godshåndtering og stropping (2 timer) 1. Utvekslingsprinsipper, stroppemetoder, kapasitetsreduksjoner. 2. Løftetabeller og hvordan disse brukes. Stroppingsanvisninger. 3. Lastbærere, paller, regler, merking av emballasje, lastsikring. 4. Øvningsoppgaver.

Leksjon 7

Bruks og sikkerhetsbestemmelser (2 timer) 1. Ukontrollerte bevegelser. 2. CE merke og samsvarserklæring. 3. Personløft med kran. Sikkerhetsregler og sikkerhetsnormer for personkurv. 4. Samløft, planlegging og ledelse før og etter løftet. Løfteåk. Maksbelastninger og kapasitetsreduksjoner ved samløft. 5. Øvningsoppgaver.

Leksjon 8

Arbeidsmiljøet rundt kranen (2 timer) 1. Innledning om HMS og internkontrollforeskriften. Mål og fordeler med HMS-arbeid. 2. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, relevante paragrafer. 3. Faresymboler og gjennomgang av sikkerhetsfarger på skilt. 4. Alkohol og medisiner. Info om Akan. 5. Informasjon om førstehjelp. Klemskader/avkapping, blødninger, brannskader, munn til munn-metoden, stabilt sideleie, hjertemassasje. 6. El-skader, rapportering av ulykker og hvorfor dette gjøres. 7. Øvingsoppgaver

Leksjon 8 fortsetter

Arbeidsmiljøet rundt kranen (2 timer) 1. Personlig verneutstyr, hodevern, hørselvern, støynivåer. 2. Arbeidsmiljøloven, arbeidstaker og arbeidsgivers plikter og ansvar. 3. Verneombud og arbeidsmiljøutvalg. 4. Øvningsoppgaver.

Leksjon 9

Farlig gods / merking (1 time) 1. Hva som klassifiseres som farlig gods og hvilke forskrifter er gjeldende for det. 2. Faresedler og merking av farlig gods. Info om ADR og samlastingsforbud. Ansvarsforhold, transportdokumenter og transportuhellskort. 3. Helsefaremerking, forholdsregler ved uhell, varslingsinstruks, emballasje. 4. Risikoanalyse. 5. Øvningsoppgaver.

Eksamen

Repetisjon av kurset (3 timer) Eventuelle spørsmål elevene har, blir besvart.