Traverskrankurs for bedrifter og privatpersoner

Traverskrankurs med fadderordning

40 timer

Traverskrankurs med instruktør

56 timer

HMS-kurs

8 timer

Anhukerkurs

24 timer
Les mer om kursene:
Traverskrankurs med fadder eller instruktør
Her går vi igjennom kursopplegget i åtte oversiktlige punkter, slik at du kan få et godt bilde på hva våre traverskrankurs inneholder i sin helhet. Ønsker du å se hvordan et standardkurs ser ut i detalj, ta en kikk på vår dagsplan.

1. Lovregulert

For å få sertifisering som fører av traverskran, er det et lovregulert modulløp som må følges fra start til mål: Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (8 timer) Modul 2.3 G11 – Løfteredskap (16 timer) Modul 2.7 G4 – Bro- og traverskran (16 timer) Modul 3.7 Praktisk bruk (8 timer) Modul 4.7 Bedriftsopplæring eller opplæringsvirksomhet (32 eller 16 timer) Opplæringen er i henhold til Forskrift om om utførelse av arbeid, og er lagt opp etter de rammer som er fastsatt for sertifisert sikkerhetsopplæring.

2. Traverskrankurs ja, men først…

For å komme til undervisningen som går spesifikt på traverskran, må man først igjennom teorimodulene: “Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser” (8 timer) og “G 11 – Løfteredskap” (16 timer). Kursdeltagerne er etter vår oppfatning bedre tjent med at disse teoritimene bakes inn i “G4 – Bro- og Traverskran”. I stedet for å dele opp, henter man fram den generelle teorien innenfor de to førstnevnte feltene når eksemplene kan knyttes direkte opp til relevant informasjon i selve traverskran-undervisningen. Man får altså ett helhetlig teorikurs, der mengden teoriundervisning er identisk, lærdommen den samme, men adskillig lettere å både lære og huske for kursdeltagerne.

3. Hovedmålet med opplæringen

Hovedmålet for vårt traverskrankurs med fadder er at elevene får nødvendige grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av traverskraner og løfteredskap, slik at ulykker ved bruk kan unngås.

4. Teorikurs

Teorikurset er på 40 timer. Kurset er lagt opp på en slik måte at opplæringen blir variert og pedagogisk riktig, samtidig som at de mål fastsatt for opplæringen blir oppnådd. Elevene skal også løse arbeidsoppgaver mellom leksjonene.

5. Teoretisk eksamen

Teoriopplæringen på vårt traverskrankurs avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve. Eksamen bedømmes med bestått/ikke bestått.

6. Praksisopplæring

Ved bestått eksamen, kan praksisopplæringen (8 timer) med instruktør begynne. Praksisopplæringen skal gi elevene praktisk forståelse for prinsippene for bro- og traverskranens bevegelse, konstruksjon, virkemåte, løftekapasitet og sikkerhetsbrytere.

7. Kjøretrening

Etter praksisopplæringen er gjennomført, kan elevene begynne kjøretrening med fadder (32 timer) eller med instruktør. Fadderen være en av bedriftens ansatte, med traverskransertifikat i minst tre år samt hyppig kjøring de siste 12 måneder. Fadderen må være en av bedriftens ansatte, med traverskransertifikat i minst tre år samt hyppig kjøring de siste 12 måneder. Kjøretreningen skal blant annet gi elevene så gode kjøreferdigheter at vedkommende på en selvstendig og sikker måte skal kunne gjennomføre løfteoppdrag.

8. Praktisk eksamen

Elevene skal blant annet forklare og vise kontroll før bruk, valg av type løfteredskap, beregninger av tyngdepunkt, sammensetning av løft, signalgiving og innhenting av ubalanse. Elevene skal gjennomføre løft under observasjon fra instruktør samt besvare spørsmål fra sistnevnte. Eksamen bedømmes med bestått eller ikke bestått.
HMS- og anhuker-kurs
Her går vi punktvis gjennom kursopplegget for å vise hva et HMS-kurs og et anhukerkurs inneholder.

1. Lovregulert

Begge kursene har et et lovregulert modulløp som gjennomføres i sin helhet: Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser (8 timer) Vårt HMS kurs er i henhold til de den fastsatte læreplan, opprinnelig utgitt av Samordningsrådet for kran, truck og masseforflytningsmaskiner. I likhet med våre traverskrankurs gjennomføres også HMS- og anhukerkursene nøyaktig etter Forskrift om utførelse av arbeid, med rammene satt for all sertifisert opplæring innen sikkerhet.

2. Hovedmålet med opplæringen

HMS-kurs: Elevene skal få en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken kan unngås. Anhukerkurs: Elevene får nødvendige grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av løfteredskap, slik at ulykker ved bruk ikke forekommer.

3. Teorikurs

Teorikurset er på 8 timer (HMS) og 24 timer (anhuker). Kursene er lagt opp på en pedagogisk og innholdsrik måte, samtidig som at de mål som er fastsatt for opplæringen blir oppnådd. Elevene skal også løse arbeidsoppgaver i og mellom leksjonene.

4. Teoretisk eksamen

Teoriopplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve. Eksamen bedømmes med bestått/ikke bestått.

5. Hvordan teorikurset er lagt opp

Modul 1.1 handler kort fortalt om helse miljø og sikkerhet (HMS). Kurset tar for seg lover og forskrifter som er relevante for brukere av kran, truck og masseforflytningsmaskin. Det gis praktiske eksempler for at man skal se hensikten med opplæringen og nytteverdien med å tenke HMS i det daglige. I anhukerkurset blir Modul 1.1 og 2.3 blir noe blandet for å gi en god, variert og pedagogisk oppbygging av kurset. Kurset avsluttes med skriftlig eksamen.

En profesjonell og sikker leverandør av traverskrankurs og løfteutstyrkurs.

Over 4000 kranførere har fått sin sertifisering gjennom Jacobsen Kranopplæring, og flere skal det bli! Jacobsen Kranopplæring ble startet opp i 1983. Siden den gang har bedriften gitt opplæring og sertifisering til over 4000 kranførere på Sørlandet og den norske sokkelen. Bedriften ble startet av Jan Jacobsen, som gjennomførte opplæring innen traverskran, løfteredskap, sving- og portalkran samt varme arbeider. I 2005 ble Jacobsen Kranopplæring overtatt av Jans sønn, Daniel Jacobsen, som i 2015 fortsatt har ansvaret for opplæring og sertifisering. For oss er det av høyeste viktighet å tilfredsstille kundenes behov for kompetent, grundig, sikker og verdiskapende kranopplæring. Vi har fokus på å drive en inkluderende undervisning. Det vil si at vi tilrettelegger for deltagere som har lese- og skrivevansker, eller en funksjonshemming. Jacobsen Kranopplæring holder til i Kristiansand, og har mulighet til å avholde kurs over hele Sørlandet. Vi skal i framtiden fortsette å gi kompetent, grundig, sikker og verdiskapende opplæring til bedrifter på Sørlandet og den norske sektor.
kran himmel traverskrankurs

Hva er en traverskran?

Fem punkter som enkelt forklarer deg hva en traverskran er.

1. Fastmontert kran Traverskran er en fastmontert kran som dekker et bestemt område. Traverskraner brukes ofte i verksted, på lager, i industribygg og på skipsverft. 2. Bestanddeler En traverskran består hovedsaklig av kranbane, kranbom, løpekatt og vinsj. En kranbane er normalt plassert i takhøyde på lager, i verksted, industribygg og lignende. Utendørs, som for eksempel på et skipsverft, kan kranbanene være plassert på bakken. Denne typen kalles for «heltravers». En kranbom står montert mellom kranbanene, og kan kjøre i begge retninger. For å definere retningen kan man si at denne kjører «nord» og «syd». En løpekatt står montert på kranbommen, og kjører i retningen «øst» og «vest». Vinsjen står montert på løpekatten, og løfter krankroken opp og ned. 3. Plassbruk En traverskran dekker hele sitt operasjonsområde med svært liten plassbruk. 4. Styring Traverskraner kan styres med håndholdt styretablå eller i førerhytte. 5. Kapasitet En traverskran kan leveres med meget høy løftekapasitet.
asas sertifisering logo

Sertifisert av ASAS

Jacobsen Kranopplæring er sertifisert av ASAS Sertifisering AS, et av landets ledende sertifiseringsorganer. ASAS sertifiserer virksomheter som igjen driver med sertifisering av for eksempel traverskranførere. Kriteriene for sertifisering gjennom ASAS er naturlig nok strenge, og er av høy viktighet for å sikre kvalitet i alle ledd, uavhengig om det gjelder nyutdannede førere av traverskran, eller Arbeidstilsynet, som sertifiseringskravene opprinnelig stammer fra. I tillegg til selve sertifiseringen, arrangerer ASAS Sertifisering AS også seminarer og workshops, noe du kan lese mer om på deres eget nettsted. Jacobsen Kranopplæring sin sertifisering fra ASAS gir våre kunder, både bedrifter og deres ansatte, trygghet på at alle våre kurs gjennomføres profesjonelt og sikkert, i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid.
noorsi logo

Medlem av NOORSI

Vi er medlem av NOORSI, landets bransjeorganisasjon for instruktører, kontrollører, forlag, sikkerhetsrådgivere og alle andre som arbeider med sikkerhetskompetanse. De aller fleste av landets kranførere har blitt eller blir utdannet gjennom NOORSI-instruktører, og Jacobsen Kranopplæring hører inn under sistnevnte. Organisasjonen forteller selv på sitt nettsted at tett oppunder 90.000 personer årlig utdannes av deres medlemmer. Organisasjonen sørger for faglig utvikling hos sine medlemmer. De fungerer også som medlemmenes bindeledd til andre yrkes- og bransjeorganisasjoner samt opp mot offentlige myndigheter. Ett av NOORSI sine to datterselskaper er ASAS Sertifisering AS, der Jacobsen Kranopplæring har sin sertifisering fra.